Cảm nhận người dùng

Vì sao người già nên dùng bidimin